فروش سرور اچ پی

ساخت وبلاگ
چکیده : فروش انواع سرورها و استوریج های شرکت HPE... با عنوان : قابلیتADDDC که بر روی Memory های سرورهای G10 بخوانید :

 

قابلیتADDDC که بر روی Memory های سرورهای G10 وجود دارد:
این تکنولوژی بر روی سرورهای G10 معرفی شده است و Smart Memory ها آنرا Support می کنند و جایگزین قابلیت DDDC می باشند که روی سرورهای G8 معرفی گردیده است. در حالت DDDC ، اگر یک DRAM و یا 2 عدد DRAMدچار مشکل شود سیستم ادامه کار خود را انجام می دهد ولی Lockstep mode فعال می شود و پهنای باند Memoryها 50 درصد خواهد شد و در نتیجه Performance کاهش پیدا می کند.
حال در ADDDC اگر یک DRAM دچار مشکل گردد فقط همان DRAM وارد Lockstep mode می شود و بقیه RAM ها با همان Performance قبلی ادامه کار خود را انجام خواهند داد و کارایی سیستم افت نخواهد داشت.
فروش سرور اچ پی...
ما را در سایت فروش سرور اچ پی دنبال می کنید

نویسنده : شرکت یاقوت سرخ بازدید : 21 تاريخ : سه شنبه 14 فروردين 1397 ساعت: 20:02

چکیده : فروش انواع سرورها و استوریج های شرکت HPE... با عنوان : YSORKH KEY WORDS بخوانید :

 

کلماتکلیدی :

سرور | سرورسرورسرور | فروشسرور | خریدسرور | فروشسروراچ‌پی | خریدسروراچ‌پی | سرورهاردسرور | فروشهاردسرور | خریدمموریسرور | فروشمموریسرور | مموریاچ‌پی | مموریاچ‌پیمموریاچ‌پیمموریاچ‌پی | فروشهاردسروراچ‌پی | خریدمموریسروراچ‌پی | فروشمموریسروراچ‌پی | مموریاچ‌پی | 600GB | 900GB | 300GB146GB1.2TB1.8TB|ysorkh.net | کارتشبکهاچ‌پی | فروشکارتشبکهسرور | خریدکارتشبکهاچ‌پی | خریدپاوراچ‌پی | فروشپاوراچ‌پی | فروشذخیرهسازاچ‌پی | خریدذخیرهسازاچ‌پی | فروشرکاچ‌پی | خریدرکاچ‌پی | سروررکمونت | | خریدسروررکمونت | فروش DL380 | خرید DL380 | فروش DL360 خرید DL360 | فروش DL20 | خرید DL20 | فروشرماچ‌پی | خریدرماچ‌پی | فروش ML10 خرید MLفروش DL60 | خرید DL60 | فروش DL60 | خرید DL60  10 فروش ML30 | خرید ML30 | فروش ML110 | خرید ML110 |خرید SSD | فروش SSD | خرید SSD اچ‌پی | فروش SSD  اچ‌پی | خرید HBA فروش HBA | سرور | استوریج | فروشسرور | خریدسرور | فروشسرور hp | خریدسرور hp | سرورهاردسرور | فروشهاردسرور | خریدمموریسرور | فروشمموریسرور | مموری hp | سرورهاردسرورhp | فروشهاردسرور hp | خریدمموریسرور hp | فروشمموریسرورhp | مموری |سوئیچ hp | کارتشبکه hp | فروشکارتشبکهسرور | خریدکارتشبکه hp | خریدپاور hp | فروشپاور hp | فروشذخیرهساز hp | خریدذخیرهساز hp | فروشرک hp | خریدرک hp | سروررکمونت | فروشسروررکمونت | خریدسروررکمونت | فروش DL380 | خرید DL380 | فروش DL360 |

کلماتکلیدی :

سرور | سرورسرورسرور | فروشسرور | خریدسرور | فروشسروراچ‌پی | خریدسروراچ‌پی | سرورهاردسرور | فروشهاردسرور | خریدمموریسرور | فروشمموریسرور | مموریاچ‌پی | مموریاچ‌پیمموریاچ‌پیمموریاچ‌پی | فروشهاردسروراچ‌پی | خریدمموریسروراچ‌پی | فروشمموریسروراچ‌پی | مموریاچ‌پی | 600GB | 900GB | 300GB 146GB1.2TB1.8TB|ysorkh.net | کارتشبکهاچ‌پی | فروشکارتشبکهسرور | خریدکارتشبکهاچ‌پی | خریدپاوراچ‌پی | فروشپاوراچ‌پی | فروشذخیرهسازاچ‌پی | خریدذخیرهسازاچ‌پی | فروشرکاچ‌پی | خریدرکاچ‌پی | سروررکمونت | | خریدسروررکمونت | فروش DL380 | خرید DL380 | فروش DL360 خرید DL360 | فروش DL20 | خرید DL20 | فروشرماچ‌پی | خریدرماچ‌پی | فروش ML10 خرید MLفروش DL60 | خرید DL60 | فروش DL60 | خرید DL60  10 فروش ML30 | خرید ML30 | فروش ML110 | خرید ML110 |خرید SSD | فروش SSD | خرید SSD اچ‌پی | فروش SSD  اچ‌پی | خرید HBA فروش HBA | سرور | استوریج | فروشسرور | خریدسرور | فروشسرور hp | خریدسرور hp | سرورهاردسرور | فروشهاردسرور | خریدمموریسرور | فروشمموریسرور | مموری hp | سرورهاردسرورhp | فروشهاردسرور hp | خریدمموریسرور hp | فروشمموریسرورhp | مموری |سوئیچ hp | کارتشبکه hp | فروشکارتشبکهسرور | خریدکارتشبکه hp | خریدپاور hp | فروشپاور hp | فروشذخیرهساز hp | خریدذخیرهساز hp | فروشرک hp | خریدرک hp | سروررکمونت | فروشسروررکمونت | خریدسروررکمونت | فروش DL380 | خرید DL380 | فروش DL360 |

کلماتکلیدی :

سرور | سرورسرورسرور | فروشسرور | خریدسرور | فروشسروراچ‌پی | خریدسروراچ‌پی | سرورهاردسرور | فروشهاردسرور | خریدمموریسرور | فروشمموریسرور | مموریاچ‌پی | مموریاچ‌پیمموریاچ‌پیمموریاچ‌پی | فروشهاردسروراچ‌پی | خریدمموریسروراچ‌پی | فروشمموریسروراچ‌پی | مموریاچ‌پی | 600GB | 900GB | 300GB 146GB1.2TB1.8TB|ysorkh.net | کارتشبکهاچ‌پی | فروشکارتشبکهسرور | خریدکارتشبکهاچ‌پی | خریدپاوراچ‌پی | فروشپاوراچ‌پی | فروشذخیرهسازاچ‌پی | خریدذخیرهسازاچ‌پی | فروشرکاچ‌پی | خریدرکاچ‌پی | سروررکمونت | | خریدسروررکمونت | فروش DL380 | خرید DL380 | فروش DL360 خرید DL360 | فروش DL20 | خرید DL20 | فروشرماچ‌پی | خریدرماچ‌پی | فروش ML10 خرید MLفروش DL60 | خرید DL60 | فروش DL60 | خرید DL60  10 فروش ML30 | خرید ML30 | فروش ML110 | خرید ML110 |خرید SSD | فروش SSD | خرید SSD اچ‌پی | فروش SSD  اچ‌پی | خرید HBA فروش HBA | سرور | استوریج | فروشسرور | خریدسرور | فروشسرور hp | خریدسرور hp | سرورهاردسرور | فروشهاردسرور | خریدمموریسرور | فروشمموریسرور | مموری hp | سرورهاردسرورhp | فروشهاردسرور hp | خریدمموریسرور hp | فروشمموریسرورhp | مموری |سوئیچ hp | کارتشبکه hp | فروشکارتشبکهسرور | خریدکارتشبکه hp | خریدپاور hp | فروشپاور hp | فروشذخیرهساز hp | خریدذخیرهساز hp | فروشرک hp | خریدرک hp | سروررکمونت | فروشسروررکمونت | خریدسروررکمونت | فروش DL380 | خرید DL380 | فروش DL360 |

کلماتکلیدی :

سرور | سرورسرورسرور | فروشسرور | خریدسرور | فروشسروراچ‌پی | خریدسروراچ‌پی | سرورهاردسرور | فروشهاردسرور | خریدمموریسرور | فروشمموریسرور | مموریاچ‌پی | مموریاچ‌پیمموریاچ‌پیمموریاچ‌پی | فروشهاردسروراچ‌پی | خریدمموریسروراچ‌پی | فروشمموریسروراچ‌پی | مموریاچ‌پی | 600GB | 900GB | 300GB 146GB1.2TB1.8TB|ysorkh.net | کارتشبکهاچ‌پی | فروشکارتشبکهسرور | خریدکارتشبکهاچ‌پی | خریدپاوراچ‌پی | فروشپاوراچ‌پی | فروشذخیرهسازاچ‌پی | خریدذخیرهسازاچ‌پی | فروشرکاچ‌پی | خریدرکاچ‌پی | سروررکمونت | | خریدسروررکمونت | فروش DL380 | خرید DL380 | فروش DL360 خرید DL360 | فروش DL20 | خرید DL20 | فروشرماچ‌پی | خریدرماچ‌پی | فروش ML10 خرید MLفروش DL60 | خرید DL60 | فروش DL60 | خرید DL60  10 فروش ML30 | خرید ML30 | فروش ML110 | خرید ML110 |خرید SSD | فروش SSD | خرید SSD اچ‌پی | فروش SSD  اچ‌پی | خرید HBA فروش HBA | سرور | استوریج | فروشسرور | خریدسرور | فروشسرور hp | خریدسرور hp | سرورهاردسرور | فروشهاردسرور | خریدمموریسرور | فروشمموریسرور | مموری hp | سرورهاردسرورhp | فروشهاردسرور hp | خریدمموریسرور hp | فروشمموریسرورhp | مموری |سوئیچ hp | کارتشبکه hp | فروشکارتشبکهسرور | خریدکارتشبکه hp | خریدپاور hp | فروشپاور hp | فروشذخیرهساز hp | خریدذخیرهساز hp | فروشرک hp | خریدرک hp | سروررکمونت | فروشسروررکمونت | خریدسروررکمونت | فروش DL380 | خرید DL380 | فروش DL360 |

کلماتکلیدی :

سرور | سرورسرورسرور | فروشسرور | خریدسرور | فروشسروراچ‌پی | خریدسروراچ‌پی | سرورهاردسرور | فروشهاردسرور | خریدمموریسرور | فروشمموریسرور | مموریاچ‌پی | مموریاچ‌پیمموریاچ‌پیمموریاچ‌پی | فروشهاردسروراچ‌پی | خریدمموریسروراچ‌پی | فروشمموریسروراچ‌پی | مموریاچ‌پی | 600GB | 900GB | 300GB 146GB1.2TB1.8TB|ysorkh.net | کارتشبکهاچ‌پی | فروشکارتشبکهسرور | خریدکارتشبکهاچ‌پی | خریدپاوراچ‌پی | فروشپاوراچ‌پی | فروشذخیرهسازاچ‌پی | خریدذخیرهسازاچ‌پی | فروشرکاچ‌پی | خریدرکاچ‌پی | سروررکمونت | | خریدسروررکمونت | فروش DL380 | خرید DL380 | فروش DL360 خرید DL360 | فروش DL20 | خرید DL20 | فروشرماچ‌پی | خریدرماچ‌پی | فروش ML10 خرید MLفروش DL60 | خرید DL60 | فروش DL60 | خرید DL60  10 فروش ML30 | خرید ML30 | فروش ML110 | خرید ML110 |خرید SSD | فروش SSD | خرید SSD اچ‌پی | فروش SSD  اچ‌پی | خرید HBA فروش HBA | سرور | استوریج | فروشسرور | خریدسرور | فروشسرور hp | خریدسرور hp | سرورهاردسرور | فروشهاردسرور | خریدمموریسرور | فروشمموریسرور | مموری hp | سرورهاردسرورhp | فروشهاردسرور hp | خریدمموریسرور hp | فروشمموریسرورhp | مموری |سوئیچ hp | کارتشبکه hp | فروشکارتشبکهسرور | خریدکارتشبکه hp | خریدپاور hp | فروشپاور hp | فروشذخیرهساز hp | خریدذخیرهساز hp | فروشرک hp | خریدرک hp | سروررکمونت | فروشسروررکمونت | خریدسروررکمونت | فروش DL380 | خرید DL380 | فروش DL360 |

فروش سرور اچ پی...
ما را در سایت فروش سرور اچ پی دنبال می کنید

نویسنده : شرکت یاقوت سرخ بازدید : 21 تاريخ : سه شنبه 14 فروردين 1397 ساعت: 20:01

چکیده : فروش انواع سرورها و استوریج های شرکت HPE... با عنوان : google urls--->ysorkh.net بخوانید :

https://goo.gl/4vLGiA

https://goo.gl/VD5z58

https://goo.gl/cBV1s4

https://goo.gl/hwC2BW

https://goo.gl/xcVvkh

https://goo.gl/r2GXBK

https://goo.gl/AncVra

https://goo.gl/gSyuJP

https://goo.gl/zp8Shw

https://goo.gl/ryaYgV

https://goo.gl/XrYD8q

https://goo.gl/3rd2Jw

https://goo.gl/VmaeSo

https://goo.gl/TwyZTJ

https://goo.gl/nq8VFm

https://goo.gl/7BmN9x

https://goo.gl/6HUdHF

https://goo.gl/pcK1Ci

https://goo.gl/rT6Bi4

https://goo.gl/meu7wX

https://goo.gl/hFWoJs

https://goo.gl/6NEuNM

https://goo.gl/FwG14R

https://goo.gl/ibfF4i

https://goo.gl/YeqcLz

https://goo.gl/YR1ZbB

https://goo.gl/4Ya143

https://goo.gl/ZFVziX

https://goo.gl/6QAZos

https://goo.gl/NWy2sQ

https://goo.gl/6qj7Qk

https://goo.gl/28LUxG

https://goo.gl/iRrmYx

https://goo.gl/mq2Y3e

https://goo.gl/KKycRv

https://goo.gl/347xjs

https://goo.gl/y1qZ3h

https://goo.gl/NSzCGK

https://goo.gl/5kknnW

https://goo.gl/qRduXY

https://goo.gl/YjzxDm

https://goo.gl/XNHFmN

https://goo.gl/HYU16G

https://goo.gl/5NUEAz

https://goo.gl/cZVJT6

https://goo.gl/e7siQ9

https://goo.gl/RTK6KM

https://goo.gl/9ivVUE

https://goo.gl/JebrkH

https://goo.gl/nYPrCq

https://goo.gl/9PV6EX

https://goo.gl/rj8Ret

https://goo.gl/xLHzri

https://goo.gl/mXHdsR

https://goo.gl/436VEJ

 

فروش سرور اچ پی...
ما را در سایت فروش سرور اچ پی دنبال می کنید

نویسنده : شرکت یاقوت سرخ بازدید : 28 تاريخ : جمعه 17 فروردين 1397 ساعت: 4:58

چکیده : فروش انواع سرورها و استوریج های شرکت HPE... با عنوان : HPE MSA 2040 SAN Storage بخوانید :
 

Changing storage needs for server customers now requires greater levels of performance and functionality at a lower cost of ownership. The next generation HPE MSA 2040 Storage arrays raises the bar & uniquely addresses HPE ProLiant customers' shared storage and data protection needs, reduces TCO while dramatically increasing performance using technologies such as Solid State Drives, Snap and Volume copy, Replication and SEDs. The MSA 2040 Storage arrays are positioned to provide an excellent value for customers needing increasing performance to support initiatives such as consolidation and virtualization. The MSA 2040 delivers this performance by leveraging new controller architecture with a new processor, four ports with 4GB cache per controller & using drive technologies such as SSDs. The MSA2040 Storage ships standard with 64 Snapshots and Volume Copy enabled for increased data protection and allow replication with optional Remote Snap software between arrays (FC or iSCSI only).

What's new

Features

Simple: Flexible Architecture. Easy to Setup. Easy to Manage

Choice of 8 Gb/16 Gb FC1 Gb/10GbE iSCSI and 12 Gb SAS to match the configuration needs of infrastructure.

Deploy single or dual controllers depending on high-availability and budgetary requirements.

Select disk enclosures with Large or Small Form Factor drives –choice of High-performance Solid State Drives, Enterprise-class SAS or SAS Midline drives or Self-Encrypting Drives (SED) based on application, performance and budget needs.

The integrated setup and management tools for MSA are easy to manage for HPE ProLiant/BladeSystem IT managers.

Fast: MSA 2040 Sets New Standards for $/IOPS in Entry SAN, 3x to 4x Today’s Competition

New high-performance Converged SAN controller and SAS controller offer 4x the performance of today's other entry-level SAN arrays.

4-port Converged SAN controller supporting Fibre Channel and iSCSI and a SAS Controller with 4GB Cache translating into better application response time and ability to support more virtualized environments.

SSD support with integrated “wear gauge” helps improves application performance and allows customers to reduce their operating costs by reducing foot prints and power consumptions.

Self-Encrypting Drives (SEDs) designed to safeguard critical personal and business information and to comply with regulatory mandates.

Futureproof: 2x the Bandwidth and the First Entry SAN with 16 Gb FC

Choice of 8 Gb/16 Gb FC1 Gb/10GbE iSCSI and 12 Gb SAS to match the configuration needs of infrastructure.

The 4th generation of MSA’s unique Data-in-Place upgrades provides investment protection.

Host ports upgradeable by SFPS (8 Gb/16 Gb FC) or (1 GB/10GbE iSCSI) allows customers to manage their total cost of ownership lower.

ENERGY STAR Certified: MSA 2040 is Now ENERGY STAR Certified

ENERGY STAR certified power supplies will lead to energy consumption efficiencies translated into savings or regulatory rebates for customers.

فروش سرور اچ پی...
ما را در سایت فروش سرور اچ پی دنبال می کنید

نویسنده : شرکت یاقوت سرخ بازدید : 24 تاريخ : چهارشنبه 15 فروردين 1397 ساعت: 0:43

چکیده : فروش انواع سرورها و استوریج های شرکت HPE... با عنوان : HPE MSA 2050 SAN Storage بخوانید :
 

Looking for affordable, high-performance shared storage? The HPE MSA 2050 SAN Storage is a flash ready system designed for affordable application acceleration ideal for small and remote office deployments. Don’t let the low cost fool you, it gives you the combination of simplicity, flexibility to grow now, and advanced features you may not expect in an entry-priced array. Start small and scale as needed with any combination of solid state disks (SSD), high-performance enterprise, or lower-cost midline SAS-based drives. HPE MSA 2050 SANStorage has been the industry-leading entry storage Fibre Channel (FC) platform for the past eight years, with nearly 500,000 systems sold worldwide1. Delivers 2x higher performance[2] than the previous generation at the same price, delivering in excess of 200,000 IOPS. It’s seriously simple and affordable flash-ready storage to help you get the most performance for the lowest cost.

What's new

Features

Accelerates Applications Affordably

The HPE MSA 2050 SAN Storage performs at 200,000 IOPS delivering affordable application acceleration for small to medium-sized businesses both local and remote.

Flexible base model delivers 2x more performance than previous generation HPE MSA 2040 SAN Storage for the same price.

Advanced Data Services With No Experience Required

The HPE MSA 2050 SAN Storage is easy to install, easy to use, easy to maintain, no previous storage expertise required.

Automated tiering dynamically responds to workload changes, so you don’t have to.

Keep Your Business Running with Expanded Data Protection Features

The HPE MSA 2050 SAN Storage delivers updated virtualized snapshot technology making data protection and instant recovery a snap.

Remote replication with Fibre Channel (FC) and iSCSI supports an affordable disaster recovery solution.

Grow Flexibly Now and Into the Future

The HPE MSA 2050 SAN Storage supports data-in-place upgrades protecting drive investments and reduces data migrations.

Start small and scale as needed with any combination of Solid State Drives (SSDs), enterprise or midline SAS disk dr

فروش سرور اچ پی...
ما را در سایت فروش سرور اچ پی دنبال می کنید

نویسنده : شرکت یاقوت سرخ بازدید : 19 تاريخ : چهارشنبه 15 فروردين 1397 ساعت: 0:42

چکیده : فروش انواع سرورها و استوریج های شرکت HPE... با عنوان : HPE MSA 2052 SAN Storage بخوانید :
 

Looking for seriously simple and affordable flash storage? The HPE MSA 2052 SAN Storage is a hybrid flash system designed for affordable application acceleration for small and remote office deployments. Don’t let the low cost fool you it gives you the combination of simplicity, flexibility and advanced features you many not expect in an entry-priced array. Start with 1.6 TB of flash capacity included and scale as needed with any combination of solid state disks (SSD), high-performance enterprise, or lower-cost midline SAS-based drives. The HPE MSA2052 SAN Storage has been the industry-leading entry storage Fibre Channel (FC) platform for the past eight years, with nearly 500,000 systems sold worldwide1. Delivering performance in excess of 200,000 IOPS, it can save you up to 40%[2] with an all-inclusive software suite and 1.6 TB of flash capacity included. It’s seriously simple and affordable flash storage to help you get high performance for a low cost.

What's new

Features

Affordable Application Acceleration

The HPE MSA 2052 SAN Storage performs in excess of 200,000 IOPS delivering outstanding application acceleration for small to medium-sized businesses either locally or remotely.

Delivers 2x more performance than the previous HPE MSA 2042 SAN Storage generation2.

Save 40% on HPE MSA 2052 with all-inclusive software and 1.6 TB of Solid State Drive (SSD) capacity included.

Advanced Data Services With No Experience Required

The HPE MSA 2052 SAN Storage is easy to install, easy to use, easy to maintain, no storage previous expertise required.

Automated tiering dynamically responds to workload changes, so you don’t have to.

Keep Your Business Running with Expanded Data Protection Features

The HPE MSA 2052 SAN Storage provides updated virtualized snapshot technology making data protection and instant recovery a snap.

Remote replication with Fibre Channel (FC) and iSCSI supports an affordable disaster recovery solution.

Grow Flexibly Now and Into the Future

The HPE MSA 2052 SAN Storage delivers data-in-place upgrades protecting drive investments and reduces data migrations.

Start small and scale as needed with any combination of Solid State Drives (SSDs), enterprise or midline SAS disk drives.

 
فروش سرور اچ پی...
ما را در سایت فروش سرور اچ پی دنبال می کنید

نویسنده : شرکت یاقوت سرخ بازدید : 25 تاريخ : چهارشنبه 15 فروردين 1397 ساعت: 0:42

چکیده : فروش انواع سرورها و استوریج های شرکت HPE... با عنوان : HPE ProLiant DL385 Gen10 Server Technical Specifications بخوانید :
 

Do you need a platform purpose-built to address your virtualized and memory-centric workloads? Try something EPYC™. Hewlett Packard Enterprise is extending the worlds' most secure industry standard servers1 to include the HPE ProLiant DL385 Gen10 Server, utilizing the new AMD EPYC 7000 Series processors. This platform has been designed with the security you need and the flexibility you require to accommodate the most demanding enterprise workloads. With up to 64 cores, up to 32 DIMMs, or 4 TB memory capacity and support for up to 24 NVMe drives, the HPE ProLiant DL385 Gen10 Server delivers a low cost virtual machine (VM) with unprecedented security.

What's new

 • Delivering security with HPE Silicon Root of Trust and AMD EPYC Secure Processor.
 • Modular chassis with drive flexibility.
 • Financing options through HPE Financial Services.

Features

Security Innovations

HPE ProLiant DL385 Gen10 Server has security protection built in across the server life cycle starting with Silicon Root of Trust. Only Hewlett Packard Enterprise offers industry standard servers with major firmware anchored directly into the silicon.

Millions of lines of firmware code run before server operating system boots. What's more, with Runtime Firmware Validation, enabled by HPE iLO Advanced Premium Security Edition, the server firmware is checked every 24 hours verifying validity and credibility of essential system firmware.

Secure Recovery allows server firmware to roll back to the last known good state or factory settings after detection of compromised code.

The AMD EPYC processor provides several security related features, including AMD secure processorsecure memory encryption (SME), and secure encrypted virtualization (SEV). These features are used to help enable key security functionality including Secure Root-of-Trust, Secure Run, and Secure Move.

Flexible Design

HPE ProLiant DL385 Gen10 Server has an adaptable chassis, including the modular drive bays that can be configured with up to 30 SFF, up to 19 LFF or up to 24 NVMe drive options along with support for up to 3 double wide GPU options.

HPE Smart Array S100i Software RAID ships standard for embedded m.2 boot, and the redesigned HPE Smart Array Essential and Performance RAID Controllers for performance or additional features including the ability to operate in both SAS and HBA mode.

Along with an embedded 4x1GbE, you have a choice of HPE FlexibleLOM or PCIe standup adapters which offer a choice of networking bandwidth (1GbE to 4x10GbE) and fabric so you can adapt and grow to changing business needs.

This server supports a wide range of operating systems making it suitable for most environments.

World-class Performance

HPE ProLiant DL385 Gen10 Server supports industry standard technology leveraging the AMD EPYC 7000 Series Processor with up to 32 cores, 12 Gb SAS and 4.0 TB of HPE DDR4 SmartMemory.

Supports up to three double wide or five single wide graphic processing units (GPUs) for workload acceleration.

 

Do you need a platform purpose-built to address your virtualized and memory-centric workloads? Try something EPYC™. Hewlett Packard Enterprise is extending the worlds' most secure industry standard servers1 to include the HPE ProLiant DL385 Gen10 Server, utilizing the new AMD EPYC 7000 Series processors. This platform has been designed with the security you need and the flexibility you require to accommodate the most demanding enterprise workloads. With up to 64 cores, up to 32 DIMMs, or 4 TB memory capacity and support for up to 24 NVMe drives, the HPE ProLiant DL385 Gen10 Server delivers a low cost virtual machine (VM) with unprecedented security.

What's new

 • Delivering security with HPE Silicon Root of Trust and AMD EPYC Secure Processor.
 • Modular chassis with drive flexibility.
 • Financing options through HPE Financial Services.

Features

Security Innovations

HPE ProLiant DL385 Gen10 Server has security protection built in across the server life cycle starting with Silicon Root of Trust. Only Hewlett Packard Enterprise offers industry standard servers with major firmware anchored directly into the silicon.

Millions of lines of firmware code run before server operating system boots. What's more, with Runtime Firmware Validation, enabled by HPE iLO Advanced Premium Security Edition, the server firmware is checked every 24 hours verifying validity and credibility of essential system firmware.

Secure Recovery allows server firmware to roll back to the last known good state or factory settings after detection of compromised code.

The AMD EPYC processor provides several security related features, including AMD secure processorsecure memory encryption (SME), and secure encrypted virtualization (SEV). These features are used to help enable key security functionality including Secure Root-of-Trust, Secure Run, and Secure Move.

Flexible Design

HPE ProLiant DL385 Gen10 Server has an adaptable chassis, including the modular drive bays that can be configured with up to 30 SFF, up to 19 LFF or up to 24 NVMe drive options along with support for up to 3 double wide GPU options.

HPE Smart Array S100i Software RAID ships standard for embedded m.2 boot, and the redesigned HPE Smart Array Essential and Performance RAID Controllers for performance or additional features including the ability to operate in both SAS and HBA mode.

Along with an embedded 4x1GbE, you have a choice of HPE FlexibleLOM or PCIe standup adapters which offer a choice of networking bandwidth (1GbE to 4x10GbE) and fabric so you can adapt and grow to changing business needs.

This server supports a wide range of operating systems making it suitable for most environments.

World-class Performance

HPE ProLiant DL385 Gen10 Server supports industry standard technology leveraging the AMD EPYC 7000 Series Processor with up to 32 cores, 12 Gb SAS and 4.0 TB of HPE DDR4 SmartMemory.

Supports up to three double wide or five single wide graphic processing units (GPUs) for workload acceleration.

 

فروش سرور اچ پی...
ما را در سایت فروش سرور اچ پی دنبال می کنید

نویسنده : شرکت یاقوت سرخ بازدید : 27 تاريخ : چهارشنبه 15 فروردين 1397 ساعت: 0:42

چکیده : فروش انواع سرورها و استوریج های شرکت HPE... با عنوان : HPE ProLiant DL385 Gen10 Server Technical Specifications بخوانید :
 

Technical Specifications

Processor family

Processor core available

 • 32 or 24 or 16 or 8, per processor, depending on model

Processor cache

 • 32.00 MB L3 64.00 MB L3

Processor speed

Form factor

2U

Power supply type

 • 2 Flexible Slot power supplies, maximum depending on model

Expansion slots

 • maximum, for detailed descriptions reference the QuickSpecs

Maximum memory

 • 4.0 TB with 128 GB DDR42

Memory, standard

 • 4 TB with 32 x 128 GB 2666MT/S RDIMMs

Memory slots

 • 32

Memory type

Memory protection features

 • ECC

Drive type

System fan features

 • Hot-plug redundant fans, standard

Network controller

 • HPE 1 Gb 331i Ethernet adapter 4-ports per controller and/or optional FlexibleLOM, depending on model

Storage controller

Minimum dimensions (W x D x H)

9.73 x 44.54 x 73.02 cm

Weight

14.9 kg

Infrastructure management

Warranty

 • 3/3/3 - Server Warranty includes three years of parts, three years of labor, three years of on-site support coverage. Additional information regarding worldwide limited warranty and technical support is available at: http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home. Additional HPE support and service coverage for your product can be purchased locally. For information on availability of service upgrades and the cost for these service upgrades, refer to the HPE website at http://www.hpe.com/support.
فروش سرور اچ پی...
ما را در سایت فروش سرور اچ پی دنبال می کنید

نویسنده : شرکت یاقوت سرخ بازدید : 27 تاريخ : چهارشنبه 15 فروردين 1397 ساعت: 0:41

چکیده : فروش انواع سرورها و استوریج های شرکت HPE... با عنوان : ysorkh.net introduction بخوانید :
 

کلماتکلیدی :

سرور | سرورسرورسرور | فروشسرور | خریدسرور | فروشسروراچ‌پی | خریدسروراچ‌پی | سرورهاردسرور | فروشهاردسرور | خریدمموریسرور | فروشمموریسرور | مموریاچ‌پی | مموریاچ‌پیمموریاچ‌پیمموریاچ‌پی | فروشهاردسروراچ‌پی | خریدمموریسروراچ‌پی | فروشمموریسروراچ‌پی | مموریاچ‌پی | 600GB | 900GB | 300GB 146GB1.2TB1.8TB|ysorkh.net | کارتشبکهاچ‌پی | فروشکارتشبکهسرور | خریدکارتشبکهاچ‌پی | خریدپاوراچ‌پی | فروشپاوراچ‌پی | فروشذخیرهسازاچ‌پی | خریدذخیرهسازاچ‌پی | فروشرکاچ‌پی | خریدرکاچ‌پی | سروررکمونت | | خریدسروررکمونت | فروش DL380 | خرید DL380 | فروش DL360 خرید DL360 | فروش DL20 | خرید DL20 | فروشرماچ‌پی | خریدرماچ‌پی | فروش ML10 خرید MLفروش DL60 | خرید DL60 | فروش DL60 | خرید DL60  10 فروش ML30 | خرید ML30 | فروش ML110 | خرید ML110 |خرید SSD | فروش SSD | خرید SSD اچ‌پی | فروش SSD  اچ‌پی | خرید HBA فروش HBA | سرور | استوریج | فروشسرور | خریدسرور | فروشسرور hp | خریدسرور hp | سرورهاردسرور | فروشهاردسرور | خریدمموریسرور | فروشمموریسرور | مموری hp | سرورهاردسرورhp | فروشهاردسرور hp | خریدمموریسرور hp | فروشمموریسرورhp | مموری |سوئیچhp | کارتشبکه hp | فروشکارتشبکهسرور | خریدکارتشبکه hp | خریدپاور hp | فروشپاور hp | فروشذخیرهساز hp | خریدذخیرهساز hp | فروشرک hp | خریدرک hp | سروررکمونت | فروشسروررکمونت | خریدسروررکمونت | فروش DL380 | خرید DL380 | فروش DL360 |

کلماتکلیدی :

سرور | سرورسرورسرور | فروشسرور | خریدسرور | فروشسروراچ‌پی | خریدسروراچ‌پی | سرورهاردسرور | فروشهاردسرور | خریدمموریسرور | فروشمموریسرور | مموریاچ‌پی | مموریاچ‌پیمموریاچ‌پیمموریاچ‌پی | فروشهاردسروراچ‌پی | خریدمموریسروراچ‌پی | فروشمموریسروراچ‌پی | مموریاچ‌پی | 600GB | 900GB | 300GB 146GB1.2TB1.8TB|ysorkh.net | کارتشبکهاچ‌پی | فروشکارتشبکهسرور | خریدکارتشبکهاچ‌پی | خریدپاوراچ‌پی | فروشپاوراچ‌پی | فروشذخیرهسازاچ‌پی | خریدذخیرهسازاچ‌پی | فروشرکاچ‌پی | خریدرکاچ‌پی | سروررکمونت | | خریدسروررکمونت | فروش DL380 | خرید DL380 | فروش DL360 خرید DL360 | فروش DL20 | خرید DL20 | فروشرماچ‌پی | خریدرماچ‌پی | فروش ML10 خرید MLفروش DL60 | خرید DL60 | فروش DL60 | خرید DL60  10 فروش ML30 | خرید ML30 | فروش ML110 | خرید ML110 |خرید SSD | فروش SSD | خرید SSD اچ‌پی | فروش SSD  اچ‌پی | خرید HBA فروش HBA | سرور | استوریج | فروشسرور | خریدسرور | فروشسرور hp | خریدسرور hp | سرورهاردسرور | فروشهاردسرور | خریدمموریسرور | فروشمموریسرور | مموری hp | سرورهاردسرورhp | فروشهاردسرور hp | خریدمموریسرور hp | فروشمموریسرورhp | مموری |سوئیچ hp | کارتشبکه hp | فروشکارتشبکهسرور | خریدکارتشبکه hp | خریدپاور hp | فروشپاور hp | فروشذخیرهساز hp | خریدذخیرهساز hp | فروشرک hp | خریدرک hp | سروررکمونت | فروشسروررکمونت | خریدسروررکمونت | فروش DL380 | خرید DL380 | فروش DL360 |

کلماتکلیدی :

سرور | سرورسرورسرور | فروشسرور | خریدسرور | فروشسروراچ‌پی | خریدسروراچ‌پی | سرورهاردسرور | فروشهاردسرور | خریدمموریسرور | فروشمموریسرور | مموریاچ‌پی | مموریاچ‌پیمموریاچ‌پیمموریاچ‌پی | فروشهاردسروراچ‌پی | خریدمموریسروراچ‌پی | فروشمموریسروراچ‌پی | مموریاچ‌پی | 600GB | 900GB | 300GB 146GB1.2TB1.8TB|ysorkh.net | کارتشبکهاچ‌پی | فروشکارتشبکهسرور | خریدکارتشبکهاچ‌پی | خریدپاوراچ‌پی | فروشپاوراچ‌پی | فروشذخیرهسازاچ‌پی | خریدذخیرهسازاچ‌پی | فروشرکاچ‌پی | خریدرکاچ‌پی | سروررکمونت | | خریدسروررکمونت | فروش DL380 | خرید DL380 | فروش DL360 خرید DL360 | فروش DL20 | خرید DL20 | فروشرماچ‌پی | خریدرماچ‌پی | فروش ML10 خرید MLفروش DL60 | خرید DL60 | فروش DL60 | خرید DL60  10 فروش ML30 | خرید ML30 | فروش ML110 | خرید ML110 |خرید SSD | فروش SSD | خرید SSD اچ‌پی | فروش SSD  اچ‌پی | خرید HBA فروش HBA | سرور | استوریج | فروشسرور | خریدسرور | فروشسرور hp | خریدسرور hp | سرورهاردسرور | فروشهاردسرور | خریدمموریسرور | فروشمموریسرور | مموری hp | سرورهاردسرورhp | فروشهاردسرور hp | خریدمموریسرور hp | فروشمموریسرورhp | مموری |سوئیچ hp | کارتشبکه hp | فروشکارتشبکهسرور | خریدکارتشبکه hp | خریدپاور hp | فروشپاور hp | فروشذخیرهساز hp | خریدذخیرهساز hp | فروشرک hp | خریدرک hp | سروررکمونت | فروشسروررکمونت | خریدسروررکمونت | فروش DL380 | خرید DL380 | فروش DL360 |

کلماتکلیدی :

سرور | سرورسرورسرور | فروشسرور | خریدسرور | فروشسروراچ‌پی | خریدسروراچ‌پی | سرورهاردسرور | فروشهاردسرور | خریدمموریسرور | فروشمموریسرور | مموریاچ‌پی | مموریاچ‌پیمموریاچ‌پیمموریاچ‌پی | فروشهاردسروراچ‌پی | خریدمموریسروراچ‌پی | فروشمموریسروراچ‌پی | مموریاچ‌پی | 600GB | 900GB | 300GB 146GB1.2TB1.8TB|ysorkh.net | کارتشبکهاچ‌پی | فروشکارتشبکهسرور | خریدکارتشبکهاچ‌پی | خریدپاوراچ‌پی | فروشپاوراچ‌پی | فروشذخیرهسازاچ‌پی | خریدذخیرهسازاچ‌پی | فروشرکاچ‌پی | خریدرکاچ‌پی | سروررکمونت | | خریدسروررکمونت | فروش DL380 | خرید DL380 | فروش DL360 خرید DL360 | فروش DL20 | خرید DL20 | فروشرماچ‌پی | خریدرماچ‌پی | فروش ML10 خرید MLفروش DL60 | خرید DL60 | فروش DL60 | خرید DL60  10 فروش ML30 | خرید ML30 | فروش ML110 | خرید ML110 |خرید SSD | فروش SSD | خرید SSD اچ‌پی | فروش SSD  اچ‌پی | خرید HBA فروش HBA | سرور | استوریج | فروشسرور | خریدسرور | فروشسرور hp | خریدسرور hp | سرورهاردسرور | فروشهاردسرور | خریدمموریسرور | فروشمموریسرور | مموری hp | سرورهاردسرورhp | فروشهاردسرور hp | خریدمموریسرور hp | فروشمموریسرورhp | مموری |سوئیچ hp | کارتشبکه hp | فروشکارتشبکهسرور | خریدکارتشبکه hp | خریدپاور hp | فروشپاور hp | فروشذخیرهساز hp | خریدذخیرهساز hp | فروشرک hp | خریدرک hp | سروررکمونت | فروشسروررکمونت | خریدسروررکمونت | فروش DL380 | خرید DL380 | فروش DL360 |

کلماتکلیدی :

سرور | سرورسرورسرور | فروشسرور | خریدسرور | فروشسروراچ‌پی | خریدسروراچ‌پی | سرورهاردسرور | فروشهاردسرور | خریدمموریسرور | فروشمموریسرور | مموریاچ‌پی | مموریاچ‌پیمموریاچ‌پیمموریاچ‌پی | فروشهاردسروراچ‌پی | خریدمموریسروراچ‌پی | فروشمموریسروراچ‌پی | مموریاچ‌پی | 600GB | 900GB | 300GB 146GB1.2TB1.8TB|ysorkh.net | کارتشبکهاچ‌پی | فروشکارتشبکهسرور | خریدکارتشبکهاچ‌پی | خریدپاوراچ‌پی | فروشپاوراچ‌پی | فروشذخیرهسازاچ‌پی | خریدذخیرهسازاچ‌پی | فروشرکاچ‌پی | خریدرکاچ‌پی | سروررکمونت | | خریدسروررکمونت | فروش DL380 | خرید DL380 | فروش DL360 خرید DL360 | فروش DL20 | خرید DL20 | فروشرماچ‌پی | خریدرماچ‌پی | فروش ML10 خرید MLفروش DL60 | خرید DL60 | فروش DL60 | خرید DL60  10 فروش ML30 | خرید ML30 | فروش ML110 | خرید ML110 |خرید SSD | فروش SSD | خرید SSD اچ‌پی | فروش SSD  اچ‌پی | خرید HBA فروش HBA | سرور | استوریج | فروشسرور | خریدسرور | فروشسرور hp | خریدسرور hp | سرورهاردسرور | فروشهاردسرور | خریدمموریسرور | فروشمموریسرور | مموری hp | سرورهاردسرورhp | فروشهاردسرور hp | خریدمموریسرور hp | فروشمموریسرورhp | مموری |سوئیچ hp | کارتشبکه hp | فروشکارتشبکهسرور | خریدکارتشبکه hp | خریدپاور hp | فروشپاور hp | فروشذخیرهساز hp | خریدذخیرهساز hp | فروشرک hp | خریدرک hp | سروررکمونت | فروشسروررکمونت | خریدسروررکمونت | فروش DL380 | خرید DL380 | فروش DL360 |

فروش سرور اچ پی...
ما را در سایت فروش سرور اچ پی دنبال می کنید

نویسنده : شرکت یاقوت سرخ بازدید : 26 تاريخ : چهارشنبه 15 فروردين 1397 ساعت: 0:41

چکیده : فروش انواع سرورها و استوریج های شرکت HPE... با عنوان : HPE Gen10 Technology portfolio بخوانید :
 

HPE Gen10 Technology portfolio 

HPE ProLiant servers feature user-inspired innovations to make IT simpler,8 including:

Agility 

• Optimize performance with Intelligent System Tuning (IST) that includes Jitter Smoothing, Core Boosting, and Workload Matching

• The latest processor technologies including Intel Xeon Scalable processors and AMD EYPC 7000 Series processors 

• Enhance server performance with HPE SmartMemory at 2666 MT/s speed and Fast Fault Tolerance 

• The World’s fastest Persistent Memory at multi-terabyte scale

• Easily select, deploy, manage, and maintain HPE server infrastructure over the server lifecycle with HPE OneView, HPE iLO 5, and iLOAmplifier Pack

Security

فروش سرور اچ پی...
ما را در سایت فروش سرور اچ پی دنبال می کنید

نویسنده : شرکت یاقوت سرخ بازدید : 25 تاريخ : چهارشنبه 15 فروردين 1397 ساعت: 0:41