قابلیتADDDC که بر روی Memory های سرورهای G10 وجود دارد:
این تکنولوژی بر روی سرورهای G10 معرفی شده است و Smart Memory ها آنرا Support می کنند و جایگزین قابلیت DDDC می باشند که روی سرورهای G8 معرفی گردیده است. در حالت DDDC ، اگر یک DRAM و یا 2 عدد DRAMدچار مشکل شود سیستم ادامه کار خود را انجام می دهد ولی Lockstep mode فعال می شود و پهنای باند Memoryها 50 درصد خواهد شد و در نتیجه Performance کاهش پیدا می کند.
حال در ADDDC اگر یک DRAM دچار مشکل گردد فقط همان DRAM وارد Lockstep mode می شود و بقیه RAM ها با همان Performance قبلی ادامه کار خود را انجام خواهند داد و کارایی سیستم افت نخواهد داشت.